Hledat

  Terms & Conditions

  Impresum / Všeobecné obchodní podmínky / Vyloučení odpovědnosti

   

  Impresum/zveřejnění ve smyslu § 24, § 25 mediálního zákona (MedienG), údaje podle § 5 zákona o elektronickém obchodu (ECG):

  Vlastník média: Österreich Werbung Wien
  Vordere Zollamtsstraße 13
  A-1030 Wien
  Tel.: (01) 58 866-0
  Fax: (01) 58 866-20
  E-Mail: info@austria.info
  Spolkový rejstřík Zl: VIII-761, ZVR-Zahl 075857630
  DVR: 0008133
  Jednatelka: Mag. Dr. Petra Stolba
  Příslušný orgán dohledu: Ředitelství spolkové policie Vídeň, Úřad pro záležitosti spolků, sdružení a mediálních práv, 1010 Vídeň, Schottenring 7-9
  Příslušnost ke komoře: žádná
  DIČ.: ATU 38158603

  Účel sdružení: Propagace Rakouska jako země cestovního ruchu
  Základní směřování média: Propagace Rakouska jako země cestovního ruchu, aby bylo zajištěno zachování a budování konkurenceschopnosti Rakouska jako země cestovního ruchu.

  Všeobecné obchodní podmínky spolku Österreich Werbung

  (stav 16. 4. 2015)

  1. Platnost
  Spolek Österreich Werbung, dále krátce označovaný jen jako zhotovitel, přijímá zakázky pouze na základě následujících podmínek. Smluvní partneři či objednatelé výslovně uznávají, že tyto podmínky vzali právně závazně na vědomí, takže se tyto staly obsahem smlouvy. Odkaz objednatele na jeho vlastní „Všeobecné obchodní podmínky“ neznamená jejich platnost, pokud to není písemně sjednáno zvlášť. Změna nebo doplnění těchto podmínek jsou možné pouze jednomyslně a písemně, přičemž ovšem nezměněné podmínky v každém případě zůstávají obsahem smlouvy.

  Neplatnost nebo neúčinnost některé části těchto podmínek se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních částí. Neplatná nebo neúčinná ustanovení musejí být nahrazena takovou úpravou, která se co nejvíce blíží jejich ekonomickému účelu.

  2. Udělení zakázky
  Každá nabídka smlouvy zaslaná zhotoviteli se pro něj stává závaznou až vystavením písemného přijetí nabídky příslušným orgánem zhotovitele. Jakákoli změna zakázky provedená po jejím přijetí vyžaduje ke své platnosti písemné potvrzení zhotovitele.
  Zhotovitel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zakázky odmítnout. Důvody k odmítnutí mohou být například: (i) rozpor zakázky s ekonomickými a etickými zájmy vyplývajícími ze stanov zhotovitele, (ii) zakázky, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zákony, (iii) zakázky od podniků, které vůči zhotoviteli úplně neuhradily otevřené pohledávky, popř. u kterých je možné z jiných objektivních důvodů pochybovat o jejich platební schopnosti a ochotě, nebo došlo k porušení ustanovení zákona o transparentnosti spolupráce s médii a jejich podpoře (MedKF-TG) a objednatel i přes výzvu zhotovitele neprovede žádnou změnu.

  3. Platební podmínky a fakturace
  Všechny ceny zhotovitele se rozumí v eurech bez DPH.
  Faktury zhotovitele jsou splatné do 30 dní od vystavení faktury bez srážky a bez výloh, a to tak, aby zhotovitel mohl nejpozději v tento den fakturovanými částkami disponovat.
  V případě prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úroky z prodlení ve výši 9,2 % nad sazbou EURIBOR z dlužné částky, ledaže objednatel prokáže, že za prodlení nenese odpovědnost; v takovém případě činí úroky z prodlení 4 %. V každém případě a nezávisle na zavinění je zhotovitel v případě prodlení objednatele oprávněn uložit mu úhradu jemu skutečně vzniklých, nezbytných a účelných nákladů na upomínku a inkaso, jakož i nákladů na advokáta podle zákona o tarifech advokátů v platném znění. Pokud vymáhání provádí zhotovitel sám, je oprávněn účtovat za každou provedenou upomínku částku 10,90 eur a za vedení evidence závazkového vztahu ve vyřizování upomínek zhotovitele za čtvrtletí části 3,70 eur, v každém případě ale paušální částku ve výši 40,- eur. Uplatnění případné škody z prodlení toto přesahující zůstává vyhrazeno.
  V případě předběžných plnění, které má zhotovitel poskytnout třetí osobě, je objednatel po předložení faktur povinen zaplatit zálohu v odpovídající výši. Až po doručení platby zálohy je zhotovitel povinen provést předběžné plnění pro třetí osobu.

  4. Součinnost objednatele
  Objednatel podpoří zhotovitele při poskytování služeb, zejména ohledně dodržování závazných lhůt a termínů. Pokud je to potřeba pro poskytnutí služeb, bude objednatel ve svém rámci poskytovat součinnost a dá k dispozici užitečné informace a údaje. Objednatel jmenuje pro zhotovitele kompetentní kontaktní osobu, která je odpovědná za komunikaci mezi zhotovitelem a objednatelem. Na odůvodněnou žádost zhotovitele musí být jmenována nová kontaktní osoba.

  5. Odstoupení od smlouvy – storno poplatky
  Odstoupení od smlouvy je možné jen písemně. Pokud k odstoupení dojde do 60 kalendářních dní před termínem převzetí provedené služby, činí storno poplatek 25 % ze sjednané úhrady, do 30 kalendářních dní před termínem poskytnutí služby 50 % sjednané úhrady. Při pozdějším stornu je splatná celá úhrada.

  6. Termíny
  Pokud by zhotovitel nemohl dodržet sjednaný termín plnění, stanoví mu objednatel přiměřenou dodatečnou lhůtu v rozsahu minimálně 2 týdnů, aniž by objednateli z tohoto prodlení vznikly nároky jakéhokoli druhu, ledaže by zhotovitel způsobil toto prodlení hrubou nedbalostí nebo úmyslně. Lhůta začíná doručením upomínky zaslané doporučeným dopisem zhotoviteli. Tato upomínka musí splňovat uvedenou podmínku (stanovení dodatečné lhůty).
  Prodlení kvůli okolnostem, na které nemá zhotovitel žádný přímý vliv, jako je zejména vyšší moc a podobné, pro zhotovitele nepředvídatelné události, jako například výpadky provozu, problémy v dopravě, požár, stávka, výluka a úřední opatření, prodlužují lhůtu na plnění o dobu prodlení podmíněnou okolnostmi. Jako takové okolnosti platí v každém případě i takové události ve sféře subdodavatelů zhotovitele a jiných třetích osob, s nimiž je zhotovitel v obchodním vztahu. Objednateli nevznikají z takového prodlení vůči zhotoviteli žádné nároky jakéhokoli druhu.

  7. Předání zakázky dál
  Zhotovitel je oprávněn zakázku celou nebo její část zadat třetí osobě, pokud tím nejsou porušeny oprávněné zájmy objednatele. Objednatel musí zhotoviteli takové zájmy sdělit před udělením zakázky. V případě předání zásadních částí zakázky dál bude zhotovitel objednatele o zamýšleném předání informovat. Části zakázky jsou zásadní v tomto smyslu, pokud jejich hodnota přesahuje minimálně polovinu celé zakázky, přičemž celková hodnota zakázky musí činit minimálně 7 267 eur, aby vznikla informační povinnost. Tato informační povinnost existuje také ohledně těch částí zakázky, které objednatel již při udělení zakázky výslovně označil jako zásadní.

  8. Vadné plnění smlouvy
  Zhotovitel ručí za řádné splnění smlouvy. Záruční lhůta činí 6 měsíců od provedení zakázky. U souhrnných zakázek začíná záruční lhůta pro části zakázky po provedení příslušného dílčího plnění.
  V případě neodpovídajícího splnění zakázky (nesplnění, špatné splnění) si může zhotovitel zvolit, zda vady odstraní nebo nechá odstranit nebo poskytne přiměřené snížení ceny nebo vady odstraní výměnou. Objednatel musí vzniklé vady při provádění smlouvy oznámit zhotoviteli neprodleně, ale nejpozději do dvou týdnů po poskytnutí plnění, jinak hrozí ztráta nároku, a podrobně je odůvodnit s uvedením jednotlivých konkrétních vad.

  9. Náhrada škody a ručení za škody způsobené výrobkem
  Ohledně takových pracovních podkladů, které poskytl objednatel zhotoviteli, objednatel garantuje, že jejich používání není v rozporu s právy třetích osob a ohledně jakéhokoli ručení za nároky třetích osob zajistí, aby zhotovitel nemusel platit náhradu škody a nemohl být žalován.
  Dále zhotovitel neručí za přípustnost reklamních opatření, pokud tato obsahově vytvořil objednatel nebo byla vytvořena jiným způsobem. Objednatel navíc k tomu se vztahující právní předpoklady na vlastní odpovědnost ověří nebo nechá ověřit. Pokud by byla zjištěna protiprávnost reklamního opatření, které bylo vytvořeno objednatelem nebo jiným způsobem, a toto by vedlo k nárokům vůči zhotoviteli, zavazuje se objednatel v plném rozsahu zajistit, aby zhotovitel nemusel platit náhradu škody a nemohl být žalován.
  Pokud zhotovitel zjistí porušení zákonných ustanovení, může kdykoli požadovat změny a doplňky zakázky. Pokud by objednatel odmítl učinit změny prováděné v souladu se zákonnými ustanoveními, nese objednatel riziko neprovedení plnění. Objednateli nepřísluší ani záruka, ani náhrada škody, ale dluží sjednanou odměnu.
  Ve všech případech náhrady škody je ručení zhotovitele za úhradu ušlého zisku, za následné škody a nároky třetích osob, jakož i za mírnou nedbalost, pokud je zákonně přípustné, vyloučeno.

  10. Vlastnictví a užívací práva
  Objednatel obdrží ke všem poskytnutým podkladům, materiálům, nápadům a ostatním plněním pouze nevýlučné právo užívání ke smluvně stanovenému účelu a ve smluvně sjednaném rozsahu. Předání třetím osobám není objednateli povoleno a v případě porušení je objednatel povinen zaplatit penále nezávislé na zavinění ve výši 50 % z netto hodnoty zakázky (bez DPH) a toto přesahující nároky zhotovitele tím nejsou dotčeny. Změny poskytnutých plnění vyžadují souhlas zhotovitele a případně oprávněného autora.

  11. Vynálezy
  Veškerá práva k vynálezům a ostatní průmyslová práva k dílům a vynálezům jeho zaměstnanců, které jimi byly učiněny v rámci poskytování služeb, příslušejí zhotoviteli.

  12. Označování
  Zhotovitel je oprávněn u všech jím poskytnutých služeb odkazovat na své autorství, aniž by z toho objednateli vznikl nárok jakéhokoli druhu.

  13. Mlčenlivost
  Oběma smluvním stranám se zakazuje, aby samy po dobu platnosti smlouvy i po jejím skončení samy používaly nebo komukoli dalšímu předávaly obchodní a provozní tajemství a informace o druhu, objemu provozu a praktické činnosti, které získaly od druhé smluvní strany, byť jenom náhodou.

  14. Ochranná práva
  Ve sjednané úhradě je uhrazeno nabytí průmyslových ochranných práv (vzorková, značková, patentová práva, práva užitných vzorů, práva ochrany polovodičů, autorská práva) v té míře, v jaké je jejich nabytí pro objednatele potřeba k použití podle smlouvy. Ohledně takových pracovních podkladů, které dostal zhotovitel od objednatele, tento garantuje, že jejich používání není v rozporu s právy třetích osob a ohledně jakéhokoli ručení za nároky třetích osob zajistí, aby zhotovitel nemusel platit náhradu škody a nemohl být žalován.
  Zhotovitel obdrží ke všem objednatelem pro plnění zakázky poskytnutým podkladům, materiálům, nápadům a ostatním plnění pouze nevýlučné právo užívání ke smluvně stanovenému účelu a ve smluvně sjednaném rozsahu. Zhotoviteli není dovoleno jejich předávání třetím osobám. Předání je ovšem přípustné v rozsahu předání zakázky podle bodu 6.

  15. Postoupení
  Postoupení pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vyplývají ze smlouvy, je možné jen s výslovným písemně uděleným souhlasem zhotovitele.

  16. Započtení
  Započtení proti nárokům zhotovitele nebo uplatnění zadržovacího práva objednatelem je přípustné jen tehdy, pokud byly pohledávky nebo právo objednatele nesporné nebo soudem pravoplatně stanovené.

  17. Místo plnění a sídlo soudu
  Jako místo plateb a plnění se sjednává Vídeň, pokud z udělení zakázky výslovně nevyplývá jinak.
  Pro případné spory z této smlouvy sjednávají smluvní strany výhradní soudní příslušnost věcně příslušného soudu soudního okrsku Vídeň Vnitřní město.

  18. Rozhodné právo
  Smlouva a případné právní spory ohledně platného provedení smlouvy podléhají výhradně rakouskému právu, s vyloučením odkazujících norem mezinárodního práva soukromého a kupního práva OSN.

  Vyloučení ručení

  Tato webová stránka Österreich Werbung je zřízena jako otevřený internetový portál na podporu a rozvoj rakouského cestovního ruchu. Jako čistě servisní a informační platforma obsahuje tato stránka také odkazy na webové stránky třetích osob, jejichž obsahy nemůže Österreich Werbung kontrolovat. Rozsudkem ze dne 19.12.2000 (4 Ob 274/00y - Ručení za odkazy na webové stránky) rakouský Nejvyšší soud rozhodl, že ten, kdo vloží odkaz, si musí nechat obsah cizí webové stránky přičítat jako vlastní a za tento případně ručí, pokud tento obsah přijme.

  Výslovně poukazujeme na to, že Österreich Werbung vylučuje jakoukoli odpovědnost za tyto webové stránky a na nich uvedený obsah. Zahrnutí odkazů na webovou stránku Österreich Werbung je čistě služba a má uživateli této webové stránky nabídnout v souhrnné formě přehled o webových stránkách o cestovním ruchu, které jsou dostupné v Rakousku. Österreich Werbung obsahy těchto webových stránek nepřijímá. Přístup k obsahům cizích webových stránek tak probíhá na vlastní riziko a vlastní odpovědnost.

  Každý uživatel bere výslovně na vědomí, že na webové stránce jsou zveřejněny také obsahy, za které je odpovědný výhradně smluvní partner Österreich Werbung. Österreich Werbung nemá, podobně jako veřejná knihovna nebo stánek s časopisy, žádnou možnost kontroly těchto obsahů. Každá informace, názor, odkaz, stanovisko, služba, nabídka atd., které jsou vyjádřeny v tomto obsahu, podléhají výhradní a jediné odpovědnosti příslušného smluvního partnera. Österreich Werbung není za tyto obsahy v žádném případě odpovědný. Österreich Werbung nepodává k těmto obsahům jakékoli přísliby nebo záruky a nepřebírá žádnou záruku za škody jakéhokoli druhu s nimi související.

  Pro případ, že si uživatelé všimnou, že určitý link odkazuje na právně problematické obsahy, prosíme, abyste o takovém odkazu informovali Österreich Werbung e-mailem na urlaub@austria.info, aby tento bylo případně možné co nejdříve odstranit.

  Facebook

  Unser Internetauftritt verwendet mehrere Plugins von Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Sie erkennen diese Plugins entweder am blauen “F” von Facebook oder daran, dass dieses Plugin mit dem Wort “Facebook” gekennzeichnet ist. Bei einer Interaktion mit den Funktionen des Plugins, z.B. das Drücken des “Gefällt mir” Buttons, wird diese Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übersendet und dort gespeichert. Die Weiterverarbeitung dieser Information obliegt Facebook, die entsprechenden Bedingungen und Einstellmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wollen Sie vermeiden, dass personenbezogene Daten von Ihnen an Facebook übermittelt wird, so loggen Sie sich vor einem Besuch unserer Webseite auf Facebook aus.


   

  Impressum & AGB (v němčině)